head-namtokhuaisuanphlu-min
วันที่ 3 ธันวาคม 2022 7:49 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
18

นางสาวจิรัฐิพร จีนสายใจ

ผู้อำนวยการโรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู

โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู

โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู

โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู  ได้จัดสร้างโดย การริเริ่มของ  พล.ต.ต.ประวัติ  ปัจฉิมสวัสดิ์  จ.ส.ต. สมทรง  บัวคล้าย  และนายพยนต์  เหนียวแก้ว  เดิมตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเคย กิ่งอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งในปัจจุบันอยู่ หมู่ที่  6  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  ได้จัดสร้างขึ้นพร้อมกับชาวบ้าน ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  1  หลัง มี 3 ห้องเรียน  พร้อมที่ดิน  11 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา เปิดทำการสอนเมื่อ 1 มิถุนายน  2520  โดยมีครูสอน  2  คน  และได้รับอนุมัติเป็น โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู ต.ช.ด. เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2520  และได้มีครู ต.ช.ด. มาช่วยสอนอีก 2 คน

รวมเป็น 4 คน  ต่อมาทาง  กรป.กลาง  (นพค.)  เห็นว่าโรงเรียนหลังเดิมเล็กเกินไป จึงร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กับกลุ่มนิสิตอาสาสมัคร  ร่วมกับชาวบ้านได้ทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น  ระหว่างวันที่ 1-10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2522  เป็นอาคารเรียนแบบ  ป.1 ก  ขนาด 3 ห้องเรียน  และต่อมาโอนมาอยู่กับองค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี

ต่อมาทางกิ่งอำเภอสวนผึ้ง  ได้ส่งตัว นายพิศิษฐ์  รอดประเสริฐ  อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านลำพระ มาเป็นครูใหญ่  เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2523  ปัจจุบันโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู เปิดทำการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีครูปฏิบัติการสอน 8 คน  มีอาคารเรียนถาวร 3  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1 หลัง อาคารห้องสมุด  1  หลัง   ส้วม  2  หลัง  บ้านพักครู  3  หลัง  ถังเก็บน้ำ   ฝ.30  1  ชุด  ฝ.30 พิเศษ  1  ชุด

 

1. นายพิศิษฐ์ รอดประเสริฐ 12 พฤษภาคม 2523 ถึง 19 มีนาคม 2553
2. นายสมบูรณ์ สุจริยานุรักษ์ 12 มกราคม 2530 ถึง 1 ธันวาคม 2532
3. นายนริศน์ อนวัชชสุข 20 มกราคม 2533 ถึง 14 ธันวาคม 2549
4. นายสมยศ บุญเจริญ 19 เมษายน 2550 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2552
5. นางลลนา โชติช่วง 19 มีนาคม 2553 ถึง 7 มกราคม 2556
6. นางวาสนา ปุริโส 31 พ.ค.56 ถึง 1 ก.พ.58
7. นายนิรุจน์ นำพา 12 มิ.ย.58 ถึง 1พ.ย.61
8. นางสาวจิรัฐิพร จีนสายใจ 1 มีนาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน

คำขวัญ ของ โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู

กิจกรรมเด่น   เน้นคุณธรรม นำวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

มารยาทดี มีคุณธรรม

เอกลักษณ์   

โรงเรียนคุณธรรม   งามล้ำมารยาท

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นเทคโนโลยี   มีคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

ปรัชญา

ปญ.ญาโลกส.สมิปช.โชโต      ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

พันธกิจ ของ โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู

1.จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเน้นส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
2.จัดการเรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และศึกษาค้นคว้า
3.จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทงาม
4.จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
6.พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยี
7.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย

1.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ศึกษาค้นคว้า ใช้โปรแกรมต่างๆ ในการเรียนรู้ สร้างชื้นงาน นำเสนอผลงาน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ และมีมารยาทงาม
4.ผู้เรียนและบุคลากรมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง5.ผู้เรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน
6.ผู้เรียน เรียนรู้ได้จากสื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยี ค้นคว้าความรู้ และสรุปด้วยตนเองได้
7.บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความก้าวหน้าในอาชีพ

การบริหารงานวิชาการขอบเขตความรับผิดชอบ

ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ

1. การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

การบริหารงานงบประมาณขอบเขตความรับผิดชอบ

ด้านการบริหารงานงประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ
1. การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

11. การวางแผนพัสดุ
12. การกาหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี 13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
17. การเบิกเงินจากคลัง
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
19. การนาเงินส่งคลัง
20. การจัดทาบัญชีการเงิน
21. การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
22. การจัดทาหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน

การบริหารงานบุคลากรขอบเขตความรับผิดชอบ

ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ
1. การวางแผนอัตรากาลัง
2. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
10. การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ

11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
12. การออกจากราชการ
13. การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
14. การจัดทา บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดาเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู