head-namtokhuaisuanphlu-min
วันที่ 21 พฤษภาคม 2024 4:02 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลูนำนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าชมแหล่งเรียนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกษตรพอเพียงในชุมชน

โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลูนำนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าชมแหล่งเรียนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกษตรพอเพียงในชุมชน

อัพเดทวันที่ 28 ตุลาคม 2020

3 กันยายน 2563 โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลูนำนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าชมแหล่งเรียนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกษตรพอเพียงในชุมชน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และรู้จักการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ขอขอบคุณครูสนิท แจ้งจัด ที่ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ และได้อนุเคราะห์สถานที่ในการให้นักเรียนได้เข้าชม

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู