head-namtokhuaisuanphlu-min
วันที่ 4 ธันวาคม 2022 6:02 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การป้องกันอัคคีภัยภายในโรงเรียน

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การป้องกันอัคคีภัยภายในโรงเรียน

อัพเดทวันที่ 28 ตุลาคม 2020

26 ตุลาคม 2563 นางสาวจิรัฐิพร จีนสายใจผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการป้องกันอัคคีภัยภายในโรงเรียน จึงได้จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พันจ่าโทปรเมศวร์ พิทักษ์คีรีมาศ และนายบัญญัติ ชื่นอุรา ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย ได้มาฝึกซ้อมให้กับคณะครูและนักเรียน คณะครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมฝึกการใช้ถังดับเพลิง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมวิทยากรผู้ชำนาญการ ซึ่งจากการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และอบรมครั้งนี้ นักเรียนสามารถนำความรู้ดังกล่าวไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู
โรงเรียน น้ำตกห้วยสวนพลู